ShangHai ToYongBio Tech.Inc.
上海拓旸生物科技有限公司

在线客服
 工作时间
周一至周五 :8:30-18:00
周六至周日 :9:00-17:00
 联系方式
手机1/微信号::13524932310
PEG修饰剂部QQ:1405894150
邮箱:sales@toyongbio.com
地址:上海市浦东新区新场镇笋南路191号1521室
活性酯NHS-PEG
当前条件:
活性酯NHS-PEG
已选择:
别名
半乳糖聚乙二醇活性酯,NHS-PEG-Galactose,NHS-PEG-Gala CY7.5-PEG-NHS CY7-PEG-NHS CY5.5-PEG-NHS CY5-PEG-NHS CY3.5-PEG-NHS CY3-PEG-NHS 叔丁氧羰基聚乙二醇活性酯,CH2CH2COOtBu-PEGNH2-, t-Butyl ester-PEG-NHS 全反式维甲酸聚乙二醇活性酯,Retinoic acid-PEG-NHS, NHS-PEG-Retinoic acid, NHS-PEG-Tretinoin 甲氨蝶呤聚乙二醇活性酯,MTX-PEG-NHS, Methotrexate-PEG-NHS 雌激素聚乙二醇活性酯,Estrogen-PEG-NHS, Estrogen-PEG-NHS 聚丙烯酸聚乙二醇活性酯,PAA-PEG-NHS 孕酮聚乙二醇活性酯,Progestrone-PEG-NHS, Progestrone-PEG-NHS 维生素E聚乙二醇活性酯,VE-PEG-NHS, Vitamin E-PEG-NHS, Tocopherol-PEG-NHS 维生素D聚乙二醇活性酯,Vitamin D-PEG-NHS, Vitamin D-PEG-NHS 1,2-二月桂酰磷脂酰乙醇胺聚乙二醇活性酯,DLPE-PEG-NHS, DLPE-PEG-NHS 棕榈酸聚乙二醇活性酯,Palmitic acid-PEG-NHS, Palmitic acid-PEG-NHS 二棕榈酰磷酯酰乙醇胺聚乙二醇活性酯,DPPE-PEG-NHS, DPPE-PEG-NHS 单硬脂酸聚乙二醇活性酯,STA-PEG-NHS, Monostearate-PEG-NHS, Stearic acid-PEG-NHS 1,2-十四酰基磷脂酰乙醇胺聚乙二醇活性酯,DMPE-PEG-NHS, DMPE-PEG-NHS 叔丁氧羰基亚氨基-聚乙二醇活性酯,Boc-NH-PEG-NHS, Boc-NH-PEG-NHS 聚(乳酸-乙醇酸)共聚物聚乙二醇活性酯,PLGA-PEG-NHS, Poly(lactic-co-glycoclic acid)-PEG-NHS RGD-PEG-NHS, ARG-GLY-ASP-PEG-NHS 环辛炔聚乙二醇活性酯,DBCO-PEG-NHS 聚乳酸聚乙二醇活性酯,PLA-PEG-NHS 硝基苯基碳酸酯聚乙二醇活性酯,NPC-PEG-NHS 酰肼聚乙二醇活性酯,Hydrazide-PEG-NHS,,HZ-PEG-NHS,NHS-PEG-HZ 烯烃聚乙二醇活性酯,Alkene-PEG-NHS 硫辛酸聚乙二醇活性酯,LA-PEG-NHS,Lipoic acid-PEG-NHS,NHS-PEG-Lipoic acid 聚己内酯聚乙二醇活性酯,PCL-PEG-NHS 甲基丙烯酸酯聚乙二醇活性酯,Methacrylate-PEG-NHS 环氧聚乙二醇活性酯,Epoxides-PEG-NHS 多巴胺聚乙二醇活性酯,DopNHS-PEG-NHS 对甲苯磺酸酯聚乙二醇活性酯,TS-PEG-NHS,,TOS-PEG-NHS,Tosylate-PEG-NHS 碘乙酰胺聚乙二醇活性酯,IA-PEG-NHS,Iodoacetyl-PEG-NHS, NHS-PEG-Iodoacetyl 丹磺酰氨聚乙二醇活性酯,Dansyl-PEG-NHS 胆固醇聚乙二醇活性酯,CLS-PEG-NHS,NHS-PEG-Chems Cholesterol,Chems Cholesterol-PEG-NHS 丙烯酰胺聚乙二醇活性酯,Acrylamide-PEG-NHS,ACA-PEG-NHS 活性酯聚乙二醇丙烯酸酯,NHS-PEG-Acrylate 活性酯聚乙二醇叠氮,NHS-PEG-N3 活性酯聚乙二醇叶酸,NHS-PEG-Folate 活性酯聚乙二醇巯基,NHS-PEG-SH 活性酯聚乙二醇活性酯,NHS-PEG-NHS 活性酯聚乙二醇炔基,NHS-PEG-Alkyne 活性酯聚乙二醇生物素,NHS-PEG-Biotin 活性酯聚乙二醇硅烷,NHS-PEG-Silane 活性酯聚乙二醇磷脂,NHS-PEG-DSPE 活性酯聚乙二醇罗丹明,NHS-PEG-Rhodamine 活性酯聚乙二醇羟基,NHS-PEG-OH 活性酯聚乙二醇羧基,NHS-PEG-COOH 活性酯聚乙二醇荧光素,NHS-PEG-FITC 活性酯聚乙二醇邻二硫吡啶,NHS-PEG-OPSS 活性酯聚乙二醇醛基,NHS-PEG-Aldehyde 活性酯聚乙二醇马来酰亚胺,NHS-PEG-MAL
 
纯度
 
名称
产品编号
分子量
纯度
包装
货期
P009050
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
50mg,100mg
现货,1周
P009051
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
50mg,100mg
现货,1周
P009052
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
50mg,100mg
现货,1周
P009053
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
50mg,100mg
现货,1周
P009054
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
50mg,100mg
现货,1周
P009055
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
50mg,100mg
现货,1周
P009033
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
50mg,100mg
现货,1周
P009040
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009036
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009041
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009012
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009018
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009046
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009020
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009037
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009019
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
100mg,500mg
现货,1周
P009021
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009010
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009022
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009023
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
100mg,500mg
现货,1周
P009038
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009013
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009006
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009032
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
100mg,500mg
现货,1周
P009024
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009001
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009047
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009025
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009045
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009026
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009031
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009034
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009011
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009008
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009027
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009016
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009007
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009003
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009002
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009048
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009017
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009005
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009049
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009035
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009009
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009042
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009043
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009028
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009029
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009030
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009015
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009014
MW:2000,3400,5000
95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009044
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
P009039
200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000
>95%
1g,5g,10g
现货,1周
上一页 1 下一页
2019学年 疯狂促销季
 
 

  开学季 PEG修饰剂现货低价促销

  惊喜不断,欢迎来电来信咨询!

   24小时热线:13524932310

   QQ:1405894150

产品搜索
 
 
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :8:30-17:30
周六至周日 :9:00-17:00
 联系方式
手机/微信:13524932310
手机/微信:15900741773
邮箱:sales@toyongbio.com